#حرفـــــ_دلـــــ  

درخواست حذف این مطلب
#حرفـــــ_دلـــــمختار : تو چرا از قافله عشــــــــــق جا ماندے !؟؟؟ڪیان : راه گم ڪردم ابو اسحاق . . .مختار : راه بلدے چون تـــــــو ڪه راه را گم ڪند ؛نا بلدان را چه گناه ؟!ڪیان : راه را بسته بودند از بیراهه رفتمهر چه تاختم مقصد را نیافتم !وقتے به نینوا رسیدم خورشید بر نیزه بودمختار : شرط عشــــ❤️ــــــق جنون است.......ما ڪه م ... م ، مجنــــــــــون نبودیم# ... ماس_دعا✋

ادامه مطلب  

#حرفـــــ_دلـــــ  

درخواست حذف این مطلب
#حرفـــــ_دلـــــمختار : تو چرا از قافله عشــــــــــق جا ماندے !؟؟؟ڪیان : راه گم ڪردم ابو اسحاق . . .مختار : راه بلدے چون تـــــــو ڪه راه را گم ڪند ؛نا بلدان را چه گناه ؟!ڪیان : راه را بسته بودند از بیراهه رفتمهر چه تاختم مقصد را نیافتم !وقتے به نینوا رسیدم خورشید بر نیزه بودمختار : شرط عشــــ❤️ــــــق جنون است.......ما ڪه م ... م ، مجنــــــــــون نبودیم# ... ماس_دعا✋

ادامه مطلب