231_  

درخواست حذف این مطلب
چقدر خوب که دارد پوستم کلفت میشود!و چقدر خوب که دیدم نسبت به خیلی چیزها عوض شده است...و این دو را همین چند روز پیش ها فهمیدم.همین چند روز پیش که توهینِ آدمی ِدر حال عبور، به ملیتم، مثل قبلترها عصبانی ام نکرد.با خودم نگفتم که چه غلطی !!! از خانه آمدم بیرون.که متنفر نشدم از همه آدمهای دیگر.لبخندم از لبهایم محو نشد.ته دلم خالی نگشت.قدمهایم سست نشد.همین چند روز پیش که، بی تفاوتی آن آدمها برایم اهمیتی نداشت.همین چند روز پیش که رفتار میم، را به خودم نسب

ادامه مطلب