ترجمه میتروفناف 2  

درخواست حذف این مطلب
منفذ میتروفناف   استوما میتروفنانف میتواند دزر زیر پایین ترین لایه یا پایین تر از دکمه شکمی ( ناف) قرار بگیرد.  برای تخلیه مثانه از یک سوند استفاده میشود.کانال میتروفناف برای نشت ن !!! ادرار از مثانه است .در برخی از افراد که نیاز باشد مثانه را حجیم تر نیز میکند .(برگه اطلاعات تقویت مثانه را ببینید)  قبل از عمل جراحی میتروفناف   شما ممکن است از چند روز قبل برای مراقبت های ویژه جراحی مانند تغذیه مناسب ، تخلیه کامل روده و اطمینان از تمیز بودن  کام

ادامه مطلب  

mitrofanoff 2  

درخواست حذف این مطلب
before surgery you may be admitted to hospital a day or two before surgery, this is to make sure you are well enough  راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com  to have the operation. sometimes it is necessary to empty the bowel and make sure it is clean before the  راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com  operation takes place, especially if you are having your bladder made bigger. it is cleaned by changing what  you eat and giving you medicine to empty the bowel (see  راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com  bowel preparation leaflet). after surgery you will not be able to eat and drink straight away but you should be eating your normal food after a few  days. your stay in hospital will usually be for three to five days. a

ادامه مطلب  

ترجمه میتروفناف ۱  

درخواست حذف این مطلب
میتروفانوف   این عمل  برای بیمارانی که مشکل تخلیه مثانه خود را دارند استفاده میشود. جراح شما  روش میتروفناف را به عنوان گزینه درمانی مناسب برای شما پیشنهاد داده است این جزوه جزئیات و روش انجام جراحی و مراقبت های بیمار میتروفنانف را توضیح میدهد. راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com  عمل جراحی میتروفناف     برای ایجاد کانال میتروفناف و استوما شما به یک عمل جراحی با بیهوشی عمومی استفادع میکنید.   جراح  آپ س شما را برای ایجاد یک کانال (تونل ) از

ادامه مطلب  

mitrofanoff 1  

درخواست حذف این مطلب
the mitrofanoff procedure this operation is for patients who have a problem emptying their bladder (going for a wee).  your surgeon has suggested that a mitrofanoff procedure may be a suitable treatment option for you. this  راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com  leaflet will explain the surgical details of the procedure, how it works and how to care for a person with a  mitrofanoff. the surgical procedure to create a mitrofanoff channel and stoma you will need an operation using a  راه ارتباطی با ما : bladderextrophy@gmail.com  general anaesthetic (medicine given to make you go to sleep). the surgeon will  remove your appendix from its normal position and tunnel one end into your  bladder and connect the other end to the wall of your abdomen (tu

ادامه مطلب