yii2 model استفاده از params  

درخواست حذف این مطلب
برای امنیت بیشتر کوئری ها می توانیم از param استفاده کنیمبه این صورت که مقداری که قرار است در شروطمون استفاده کنیم را به صورت غیر مستقیم در کوئری مدیریت می کنیم $usertype=1;$model = user::find() ->where('usertype = :usertype') ->addparams([':usertype' => $usertype]) ->one(); و یا به این صورت :$usertype=1;$status=0;$model = user::find() ->where('usertype = :usertype and status=:status') ->addparams([':usertype' => $usertype]) ->addparams([':status' => $status])// or multiple ... igns// ->addparams([':usertype' => $usertype,':status' => $status]) ->one();

ادامه مطلب  

yii2 model in and not in condition  

درخواست حذف این مطلب
صفر تاصد برنامه نویسی  php هنگامی که شما بخواهید مقالاتی را نمایش دهید که کد دسته بندی آنها جزو اعداد (۱و۴و۷ ) باشد دو راه دارید اول این که مثلا بنویسید cat_id = 1 or cat_id=4 or cat_id=7 یا از in استفاده کنید.$model = article::find() ->where([ 'cat_id' => [1,4,7], ]) ->all(); راه دوم:$model = article::find() ->where(['in', 'cat_id', [1,4,7]]) ->all(); ... وجی به این صورت می شود :select * from `article` where `cat_id` in (1,4,7) همچنین بر ع ... قضیه ی فوق نیز با استفاده از not in به معنی اینکه مقالاتی که جزو دسته بندی های انتخاب شده نباشد را نمایش ده

ادامه مطلب  

yii2 model like condition  

درخواست حذف این مطلب
آموزش زبان php + شی گرایی در کوئری هنگامی که شما بخواهید کلمه ای را جستجو نمایید که شبیه آن دردیت ... س وجودداشته باشد از like استفاده میکنیمدر فریم ورک yii برای این کار به روش زیر عمل می کنیم :روش اول:$model = user::find() ->where(['like', 'username', 'admin']) ->all();//or$model = user::find() ->where('username like :query') ->addparams([':query'=>'%admin%']) ->all();که ... وجی ای معادل زیر دارد:select * from `tbl_user` where `username` like '%admin%'روش دوم:$model = user::find() ->where(['not like', 'username', 'admin']) ->all(); با ... وجی زیر select * from `tbl_user` where `username` not like '%admin%'

ادامه مطلب  

ساخت pagination در yii2  

درخواست حذف این مطلب
تدریس و آموزش تخصصی فریم ورک yii برای ساخت pagination در فریم ورک yii2 با استفاده از کوئری و دو گزینه ی limit و offset و همچنین کلاسی که خود فریم ورک برای این کار اختصاص داده استفاده می کنیم :ابتدا مقاله هایی را که میخواهیم به کاربر نمایش دهیم را فراخوانی میکنیم.سپس با استفاده از کلاس pagination دیتاها را صفحه بندی می کنیمبا متدtotalcount مجموع رکورد هارا تنظیم کردیمبا استفاده از limit و offset میتوانیم مشخص کنیم در هر صفحه چند مقاله نمایش داده شود وهر صفحه چندتا چندتا م

ادامه مطلب  

yii2 model offset  

درخواست حذف این مطلب
تدریس و آموزش تخصصی فریم ورک yii در ادامه ی مبحث قبلی :برای نمایش تعدادی خاص از limit استفاده می کردیممثلا شما در دیت ... س ۱۰۰ رکورد دارینو می خواهین ۱۰ رکورد سوم را فراخوانی کنین در این صورت limit را برابر ۱۰ قرار می دهید و برای مشخص ... این که رکورد از ۳۰ شروع شود از ofset استفاده می کنیمبه مثال زیر توجه نمایید:$model = user::find()->limit(10)->offset(30)->all();نتیجه کوئری بالا به صورت زیر می باشد :select * from `tbl_user` limit 10 offset 30

ادامه مطلب  

yii2 model limit  

درخواست حذف این مطلب
تدریس و آموزش تخصصی فریم ورک yii هنگامی که شما میخواهید اطلاعاتی را از دیت ... س بخوانید (با توجه به شروطی که قرار می دهید) ممکن است بخواهید فقط تعداد مشخصی را نمایش دهیدبرای مثال برای نمایش تصاویر در اسلایدر شما ۱۰ رکورد در دیت ... س خود ذخیره دارید اما فقط می خواهید ۴ تا از آنها را نمایش دهدبرای این کار از limit استفاده می کنیم.هنگام اعمال کوئری به وسیله ی model از راه زیر اقدام می کنیم:مثال اول:$model = user::find()->limit(10)->all(); مثال دوم با استفاده از شرط$model = user::

ادامه مطلب  

نمایش total در فوتر gridveiw در yii2  

درخواست حذف این مطلب
صفر تا صد برنامه نویسی php برای نمایش اطلاعات در زیر ج ... gridview یعنی همون قسمت فوتر از قابلیت showfooter استفاده میکنیم.به صورت پیش فرض نمایش فوتر footer غیر فعال می باشد . برای فعال ... آن باید showfooter را برابر با true قرار دهیم . gridview::widget([ 'dataprovider' => $dataprovider, 'filtermodel' => $searchmodel, 'id' => 'admin-crud-id', 'showfooter' => true, زمانی که بخواهیم در فوتر چیزی نمایش دهیم : مثلا نمایش مجموع قیمت باید در ستون دلخواه خود از footer استفاده نماییم: برای اینکار ابتدا بیرون از gridview کد زیر را قرار می

ادامه مطلب  

cascade dropdown در yii2  

درخواست حذف این مطلب
صفر تا صد برنامه نویسی php گاهی وقتها ما نیاز داریم که به وسیله ی انتخاب یک گزینه از دراپ دان زیر مجموعه های گزینه ی انتخ ... را نمایش دهیم.برای مثال شما با انتخاب استان مورد نظر خود در یک فورم ثبت نام نیاز دارید که به صورت اتوماتیک لیست شهرستان های آن استان را به شما نمایش دهد . در اصلاح به این روش casecade dropdownlist می گویند (نمیدونم درست توضیح دادم یا نه :d) خوب در مثال زیر ما دراپ دان اولی را با دیتا پر کردیمو با انتخاب گزینه توسط کاربر , به کنترلر ajax میز

ادامه مطلب  

استفاده از join در yii2  

درخواست حذف این مطلب
صفر تا صد برنامه نویسی php برای استفاده از قابلیت join در کوئری های خود از راه های زیر می توانیم استفاده نماییم. قالب کلی $query = new query;$query ->select(['select columns']) ->from('table_name_1') ->join( 'join_type', 'table_name_2', 'table_name_2.column =table_name_1.column' ); $command = $query->createcommand();$data = $command->queryall(); مثال:$query = new query;$query ->select([ 'tbl_user.username as name', 'tbl_category.categoryname as category', 'tbl_document.documentname'] ) ->from('tbl_user') ->join('left outer join', 'tbl_category', 'tbl_category.createdby =tbl_user.userid') ->join('left outer join', 'tbl_document', 'tbl_category.cid =tbl_document.did') ->limit(5) ; $command = $query->

ادامه مطلب  

آشنایی با query cl ... در yii2  

درخواست حذف این مطلب
صفر تا صد برنامه نویسی php نحوه ی دیگه از اعمال کوئری استفاده از کلاس query می باشد به مثال زیر توجه کنید:$query = new query;$query->select('userid, username') ->from('tbl_user') ->limit(10);$command = $query->createcommand();$data = $command->queryall(); و $query = new query;$columns = [];$columns[] = 'userid';$columns[] = 'username';$query->select($columns) ->from('tbl_user') ->limit(10);$command = $query->createcommand();$data = $command->queryall();

ادامه مطلب  

کار با select query در yii2  

درخواست حذف این مطلب
صفر تا صد برنامه نویسی php استفاده از کوئری select با استفاده از createcommandبرای این کار ابتدا باید به دیت ... س متصل شویمuse yii\db\query;$connection = \yii::$app->db; queryall$model = $connection->createcommand('select * from tbl_user');$users = $model->queryall();به این صورت که آرایه ای تو در تو از دیتا های موجود را بر می گرداند.array( [۰] => array ( [id] => 1 [value] => 89.3 [publish_date] => 2015-08-17 00:00:00 [picture] => default.jpg [user_id] => 1 ) [۱] => array ( [id] => 2 [value] => 88.4 [publish_date] => 2015-09-03 00:00:00 [picture] => default.jpg [user_id] => 1 ) [۲] => array ( [id] => 3 [value] => 87.7 [publish_date] => 2015-09-11 00:00:00 [pictur

ادامه مطلب  

yii2 model استفاده از چند شرط در کوئری  

درخواست حذف این مطلب
صفر تا صد برنامه نویسی php برای لحاظ ... چند شرط در کوئری ها به صورت زیر عمل می کنیم $model = user::find() ->where([ 'type' => 26, 'status' => 1, 'userid' => [1001,1002,1003,1004,1005], ]) ->all(); که معادل کوئری زیر می باشد :select * from `tbl_user` where (`type`=26) and (`status`=1) and (`userid` in (1001, 1002, 1003, 1004, 1005))

ادامه مطلب